Recipes in this category:

 1. Baked Pumpkin
 2. Cold Pumpkin Souffle
 3. Colombo De Giraumon (spicy Pumpkin)
 4. Granny’s Candied Pumpkin
 5. Grilled Pumpkin
 6. Pickled Pumpkin Balls
 7. Pumpkin Curry
 8. Pumpkin Lentil
 9. Pumpkin Puree
 10. Pumpkin, Rice And Apricots
 11. Pumpkin Vegetable Dish
 12. Pumpkin Walnut Loaf
 13. Spicy Stewed Pumpkin
 14. Wattakka (curried Pumpkin)